General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหมู่ใหญ่
Back
21 มิถุนายน 2561


เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหมู่ใหญ่
*การออกแบบการสอนตาม Learning outcome
*Digital กับการสอนหมู่ใหญ่
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์
ดรชนินทร์  ตรงจิตภักดี
อาจารย์นัดดาวดี  นุ่มนาค

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร15 ชั้น8