General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
25 มิถุนายน 2563

ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.