General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.พบ.
10 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ภาค กศ.พบ.

 
สำหรับนักศึกษา(ที่มีแผนการเรียนรายวิชา GE กลุ่มรายวิชาเลือก) สาขาวิชาดังต่อไปนี้
 
ลำดับ สาขาวิชา รุ่น หมู่ ระดับ
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
3 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
4 ภาษาอังกฤษ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
6 รัฐประศาสนศาสตร์ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
7 รัฐประศาสนศาสตร์ 50 2 ปริญญาตรี 4 ปี
8 รัฐศาสตร์ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
9 นิเทศศาสตร์ 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
10 การท่องเที่ยวและโรงแรม 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
11 บัญชี(บช.บ) 50 1 ปริญญาตรี 4 ปี
12 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50   ปริญญาตรี 4 ปี
13 การจัดการทั่วไป 50   ปริญญาตรี 4 ปี
14 การตลาด 50   ปริญญาตรี 4 ปี
15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 50   ปริญญาตรี 4 ปี
16 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 50   ปริญญาตรี 4 ปี
17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) 50   ปริญญาตรี 2 ปีหลัง
18 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) 50   ปริญญาตรี 2 ปีหลัง
19 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 50   ปริญญาตรี 2 ปีหลัง
20 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 51   ปริญญาตรี 2 ปีหลัง
 
       
                ที่มีการระบุแผนการลงทะเบียนไว้ในตารางเรียน นักศึกษาสามารถ

เลือกลงทะเบียนเรียนได้ 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) จากรายวิชาเลือกที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 4 รายวิชาดังนี้

ตารางรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
1 0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
2 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 3(3-0-6)
3 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
4 0020109 โลกสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
5 0060102 องค์กรแห่งความสุข 3(3-0-6)
        
             นักศึกษาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้วยตนเอง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Online) เท่านั้น

ตามกำหนดการ 
ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา ที่ระบุไว้ในปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563  ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
     
              *** หากรายวิชา/กลุ่มเรียน (Section) ใดมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มแล้ว ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น  และ 
รายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนไม่ถึง 20 คน จะไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้