General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน