General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
ตารางเทียบโอนรายวิชา

ตารางเทียบ การโอนรายวิชา

ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

หลักสูตรปี 2559

หลักสูตรปี 2563

หน่วยกิตที่เทียบได้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ประเภทวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ประเภทวิชา

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บังคับ 0010102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บังคับ 3 นก.
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) บังคับ - - - - -
0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียน 3(3-0-6) บังคับ 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียน 3(3-0-6) บังคับ 3 นก.
- - - - 0010203 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) บังคับ -
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 3(3-0-6) บังคับ - - - - -
- - - - 0020110 ความจริงของชีวิต 2(1-2-3) บังคับ -
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 3(3-0-6) บังคับ 0020111 สุนทรียภาพและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) บังคับ 2 นก.
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) บังคับ 0020112 ความเป็นไทย วิถีชาติ และศาสตร์พระราชา 2(1-2-3) บังคับ 2 นก.
0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) บังคับ 0020113 กฎหมายและความเป็นพลเมืองดี 2(1-2-3) บังคับ 2 นก.
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) บังคับ 0030105 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) บังคับ 2 นก.
0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) บังคับ 0030109 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) บังคับ 1 นก.
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 2(1-2-3) บังคับ 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 2(1-2-3) บังคับ 2 นก.
0060102 องค์กรแห่งความสุข 3(3-0-6) เลือก 0040102 องค์กรแห่งความสุข 2(1-2-3) บังคับ 2 นก.
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เลือก 0010302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เลือก 3 นก.
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เลือก 0010402 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เลือก 3 นก.
0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เลือก 0010502 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เลือก 3 นก.
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 3(3-0-6) เลือก 0020114 พลเมืองศึกษา ธรรมาภิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชัน 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
0020106 โลกร่วมสมัย 3(3-0-6) เลือก - - - - -
0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) เลือก 0020115 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
- - - - 0020116 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3) เลือก -
0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) เลือก 0020117 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) เลือก 0020118 โลก สิ่งแวดล้อม มนุษย์และการเปลี่ยนแปลง 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
- - - - 0020119 พลังมหัศจรรย์แห่งจิต 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0020120 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0020121 สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0020122 ระบบราชการไทย 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0020123 สุขกับชีวิตด้วยจิตวิทยา 2(1-2-3) เลือก -
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) เลือก 0030106 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) เลือก - - - - -
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) เลือก 0030107 เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
- - - - 0030108 สุขภาพดี ชีวิตดี 2(1-2-3) เลือก -
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) เลือก 0040103 การประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) เลือก 2 นก.
- - - - 0040104 การตลาดชาญฉลาด 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0040105 สังคมไทยในยุคดิจิทัล 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0040106 ออกแบบการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 2(1-2-3) เลือก -
- - - - 0040107 เกมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 2(1-2-3) เลือก -
 
หลักสูตร 2559 บังคับเรียน 27 หน่วยกิต (10 วิชา)
30 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 หน่วยกิต (1 วิชา)
 
หลักสูตร 2563 บังคับเรียน 24 หน่วยกิต (11 วิชา)
30 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 หน่วยกิต (3 วิชา)