General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
Course Syllabus หลักสูตร 2559

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา โหลดเอกสาร
1 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด
2 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลด
3 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ดาวน์โหลด
4 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร ดาวน์โหลด
5 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข ดาวน์โหลด
6 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด
7 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  ดาวน์โหลด
8 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
9 0020106 โลกร่วมสมัย ดาวน์โหลด
10 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
11 0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ดาวน์โหลด
12 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
13 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์  ดาวน์โหลด
14 0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลด
15 0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลด
16 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
17 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
18 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
19 0060101 การประกอบการสมัยใหม่ ดาวน์โหลด
20 0060102 องค์กรแห่งความสุข ดาวน์โหลด
21 4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดาวน์โหลด