General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
ประกาศสอบปลายภาคกรณีพิเศษเทอม 1/2562

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคกรณีพิเศษ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2562

ภาคปกติ สอบวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง IT อาคาร 22 

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ภาคกศ.พบ. สอบวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง IT อาคาร 22

เวลา 10.00 - 12.00 น.
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
นักศึกษาภาคปกติ <<<คลิ๊ก
นักศึกษาภาคกศ.พบ. <<<คลิ๊ก