General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาเลือก)

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ผู้สอน
1 0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 รายชื่อผู้สอน
2 0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 รายชื่อผู้สอน
3 0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3 รายชื่อผู้สอน
4 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 3 รายชื่อผู้สอน
5 0020106 โลกร่วมสมัย 3 รายชิ้อผู้สอน
6 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 รายชื่อผู้สอน
7 0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3 รายชื่อผู้สอน
8 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 3 รายชื่อผู้สอน
9 0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 รายชื่อผู้สอน
10 0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3 รายชื่อผู้สอน
11 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 3 รายชื่อผู้สอน
12 0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 3 รายชื่อผู้สอน
13 0060102 องค์กรแห่งความสุข 3 รายชื่อผู้สอน