General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
หน้าหลัก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาบังคับ)

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ผู้สอน
1 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 รายชื่อผู้สอน
2 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3 รายชื่อผู้สอน
3 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 รายชื่อผู้สอน
4 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 3 รายชื่อผู้สอน
5 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 3 รายชิ้อผู้สอน
6 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 รายชื่อผู้สอน
7 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 รายชื่อผู้สอน
8 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 3 รายชื่อผู้สอน
9 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 2 รายชื่อผู้สอน
10 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 รายชื่อผู้สอน