english version ค้นหา
บริการการศึกษา
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 
 มคอ.3
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 มคอ.3 GE 2559
 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
ข่าว
ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาคเทอม3/2559  [21/5/2017]
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 1/2558  [30/10/2015]
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 3/2557  [24/7/2015]
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 2/2557  [25/5/2015]
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 1/2557  [3/12/2014]
ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ กศ.พท. และกศ.พบ. ปประจำภาคการศึกษา 1/2556  [18/9/2013]
แบบ ศป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  [18/6/2013]
แบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7  [16/5/2013]

Page 1 of 1

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

งานวิชาศึกษาทั่วไป 02-544-8061

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000