Language
       
บริการการศึกษา
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 มคอ.3 GE 2559
 มคอ.3
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
หลักสูตร 2555
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000