english version ค้นหา
บริการการศึกษา
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 
 มคอ.3
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 มคอ.3 GE 2559
 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
หลักสูตร 2559
ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
4 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
5 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
6 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
7 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
8 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

งานวิชาศึกษาทั่วไป 02-544-8061

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000