english version ค้นหา
บริการการศึกษา
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 
 มคอ.3
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 มคอ.3 GE 2559
 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
มคอ.3
รหัส รายวิชาคึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง)
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
1500111 Engling for communication and study skill
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ    
4000117     เทคโนโลยีกับการพัฒนา

รหัส รายวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2549-2553
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1500106 Engling for communication
1500107 Communicative English Through Media
2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
2500105 มนุษย์กับการพัฒนาตน
2500106 วิถีไทย
2500107 วิถีโลก
2500108 ความจริงของชีวิต
4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(ไม่มีการเรียนการสอน)
4000111 การคิดและการตัดสินใจ
4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4000114 วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

งานวิชาศึกษาทั่วไป 02-544-8061

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000