Language
       
บริการการศึกษา
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 มคอ.3 GE 2559
 มคอ.3
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
1500105 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1500110 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
1500112 วิชาภาษากับวัฒนธรรม
2000103 วิชาความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
2500108 วิชาความจริงของชีวิต
2500113 วิชาความจริงกับการพัฒนาชีวิต
2500114 วิชาสุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
2500115 วิชาวิถีไทยสู่สังคมโลก
4000110 วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4000112 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4000113 วิชาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4000115 วิชาวิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
4000117 วิชาเทคโนกับการพัฒนา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000