Language
       
บริการการศึกษา
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 มคอ.3
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 มคอ.3 GE 2559
 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 

ข่าวสารวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 2/2559 (ภาคกศ.พบ.)

 More
news

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาคเทอม3/2559
 More
ปฏิทินกิจกรรม
 
  พฤษภาคม : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

 123456
789 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
เอกการประกอบการเรียน
 หลักสูตร 2559
 หลักสูตร 2555
 
VDO กิจกรรม
 
 
Facebook
 https://www.facebook.com/PNRUGE/
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

งานวิชาศึกษาทั่วไป 02-544-8061

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000